STATUT
FUNDACJI NAUKI i EDUKACJI “LEMAT”

§ 1

 1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Nauki i Edukacji “Lemat”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza Motyla, zam. w Rojowie przy ulicy Św. Wojciecha 2, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Marię Nowak w kancelarii notarialnej w Ostrzeszowie przy ul.Zamkowej nr 28 w dniu 15.07.2015 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Rojów.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Realizacja zadań Fundacji może następować przy współdziałaniu z innymi podmiotami, w tym przez wspieranie działań innych organizacji pożytku publicznego.

§ 5

 1. Fundacja może ustanawiać przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
 2. Fundacja może tworzyć filie i oddziały w kraju i za granicą.
 3. Fundacja może tworzyć ośrodki oraz placówki oświatowo-wychowawcze, naukowo – badawcze.
 4. Fundacja może tworzyć i przystępować do innych organizacji, spółek prawa handlowego oraz innych fundacji.
 5. Fundacja może posługiwać się logotypem Fundacji.
 6. Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacji, adresem oraz innymi niezbędnymi danymi.
 7. Fundacja może przyznać tytuł Honorowego Członka Fundacji osobom, które wspomagają jej działalność. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, instytucjom i organizacjom  zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

 1. Celami Fundacji są:
  1. Wszechstronna działalność na rzecz rozwoju nauki i ochrony zdrowia,
  2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
  3. Organizowanie i wpieranie działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej i sportowej,
  4. Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury i sztuki,
  5. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym działania na rzecz ochrony i rewitalizacji zabytków,
  6. Ochrona i rewaloryzacja środowiska naturalnego i krajobrazu,
  7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  8. Ochrona i promocja zdrowia,
  9. Upowszechnianie idei równouprawnienia płci,
  10. Działalność z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym,
  11. Działania w sferze turystyki,
  12. Działalność charytatywna,
  13. Promocja i organizacja wolontariatu.
 2. Cele działania Fundacji  określone w niniejszym paragrafie statutu, mogą ulec zmianie w sposób przewidziany dla zmiany statutu.

§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. Organizowanie wykładów, zajęć, warsztatów, przedsięwzięć i akcji edukacyjnych,  konferencji, debat, dyskusji, spotkań popularyzujących naukę, poszerzających i promujących wiedzę oraz wzmacniających jej znaczenie.
  2. Organizację i produkcję interdyscyplinarnych przedsięwzięć o lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym charakterze i zasięgu w Unii Europejskiej i poza jej obszarem.
  3. Działalność informacyjna z zakresu nauki, techniki, kultury, sztuki i ekologii.
  4. Organizację spotkań, przeglądów, pokazów, warsztatów, festiwali.
  5. Organizację, produkcję i propagowanie wystaw, performance, happeningów i innych zdarzeń kulturalnych i artystycznych.
  6. Organizowanie wycieczek, wyjazdów, obozów, zjazdów i innych imprez dla dzieci i dorosłych.
  7. Prowadzenie i wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących rozwojowi nauki i edukacji.
  8. Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej społeczeństwa.
  9. Materialne i niematerialne wspieranie wszelkich działań ukierunkowanych na promowanie nauki, techniki i ekologii.
  10. Pozyskiwanie środków na pracę zespołów badawczych.
  11. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, środków materialnych i niematerialnych dla realizacji celów statutowych.
  12. Umożliwianie stałego kontaktu osobom z obszarów i środowisk oddalonych od ośrodków akademickich, z autorytetami naukowymi oraz z najlepszymi uczelniami wyższymi.
  13. Współpracę z uczelniami wyższymi, autorytetami naukowymi oraz organizacjami zorientowanymi na wiedzę, rozwój i kreacje, zarówno z kraju jak i z zagranicy, w obszarze upowszechniania światowych osiągnięć nauki i techniki, wyjaśniania natury otaczających nas zjawisk i procesów przy pomocy naukowych narzędzi i popularyzowania idei nauki jako wartości.
  14. Wspieranie, pobudzanie i promowanie chęci do nauki. Tworzenie programów stypendialnych oraz udział w tych programach dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych).
  15. Tworzenie, promowanie i udział w działaniach na rzecz równego i szerokiego dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, statusu społecznego czy stopnia niepełnosprawności.
  16. Tworzenie wspieranie i udział w lokalnych inicjatywach ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich miejsko-wiejskich i małych miast.
  17. Tworzenie, wspieranie i udział w działaniach popularyzujących naukę, promujących wiedzę oraz mających na celu rozbudzenie ciekawości dzieci i młodzieży oraz rozwój ich potencjału intelektualnego.
  18. Wspieranie wymiany międzynarodowej osób, wiedzy i informacji, organizowanie i prowadzenie badań, tworzenie grup eksperckich i przeprowadzenie eksperymentów poprzez teoretyczne i praktyczne doświadczenia i ich upowszechnianie, wymiana wyników badań, a także udział w istniejących badaniach i grupach eksperckich i współpublikowanie wyników w zakresie wymienionych celów działania Fundacji.
  19. Archiwizację i digitalizację własnych zasobów i pozyskanych materiałów tekstowych, foto, audio, audio-video.
  20. Organizację i prowadzenie portalu internetowego będącego źródłem informacji o działalności fundacji i komunikacji osób zainteresowanych tematyką naukową, naukowo-techniczną i/lub ekologiczną.
  21. Udzielanie wsparcia merytorycznego przez Fundację na czas realizacji autorskich programów oraz projektów interdyscyplinarnych i medialnych, jak i pomocy w zakresie ich medialnej promocji w social mediach.
  22. Wydawnictwo form tradycyjnych, digitalnych i analogowych na wszelkich polach dystrybucji w zakresie wymienionych celów działania Fundacji.
  23. Współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi, społecznymi, zawodowymi i stowarzyszeniami naukowymi związanymi z nauką i oświatą zarówno w kraju jak i za granicą.
  24. Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących wiedzę, naukę, technikę i ekologię, w targach, warsztatach, sympozjach oraz wszelkich imprezach organizowanych dla celów społecznie użytecznych związanych z celami statutowymi.
  25. Upowszechnianiu wyników badań naukowych.
  26. Realizację projektów i udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania, w tym zagranicznych.
 2. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność nieodpłatną w zakresie:
  1. PKD 85.10.Z: Wychowanie przedszkolne
  2. PKD 85.51.Z: Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  3. PKD 85.52.Z: Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  4. PKD 85.59.A: Nauka języków obcych
  5. PKD 85.59.B: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  6. PKD 85.60.Z: Działalność wspomagająca edukację
  7. PKD 86.90.A: Działalność fizjoterapeutyczna
  8. PKD 86.90.E: Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  9. PKD 87.30.Z: Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  10. PKD 88.91.Z: Opieka dzienna nad dziećmi
  11. PKD 91.03.Z: Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
  12. PKD 90.04.Z: Działalność obiektów kulturalnych
  13. PKD 93.13.Z: Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  14. PKD 58.11.Z: Wydawanie książek
  15. PKD 58.13.Z: Wydawanie gazet
  16. PKD 58.19.Z: Pozostała działalność wydawnicza
  17. PKD 59.11.Z: Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  18. PKD 63.11.Z: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  19. PKD 63.12.Z: Działalność portali internetowych
  20. PKD 62.01.Z: Działalność związana z oprogramowaniem
  21. PKD 72.19.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  22. PKD 35.11.Z: Wytwarzanie energii elektrycznej
 3. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność odpłatną w zakresie:
  1. PKD 85.10.Z: Wychowanie przedszkolne
  2. PKD 85.51.Z: Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  3. PKD 85.52.Z: Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  4. PKD 85.59.A: Nauka języków obcych
  5. PKD 85.59.B: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  6. PKD 85.60.Z: Działalność wspomagająca edukację
  7. PKD 86.90.A: Działalność fizjoterapeutyczna
  8. PKD 86.90.E: Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  9. PKD 87.30.Z: Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  10. PKD 88.91.Z: Opieka dzienna nad dziećmi
  11. PKD 91.03.Z: Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
  12. PKD 90.04.Z: Działalność obiektów kulturalnych
  13. PKD 93.13.Z: Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  14. PKD 58.11.Z: Wydawanie książek
  15. PKD 58.13.Z: Wydawanie gazet
  16. PKD 58.19.Z: Pozostała działalność wydawnicza
  17. PKD 59.11.Z: Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  18. PKD 63.11.Z: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  19. PKD 63.12.Z: Działalność portali internetowych
  20. PKD 62.01.Z: Działalność związana z oprogramowaniem
  21. PKD 72.19.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  22. PKD 35.11.Z: Wytwarzanie energii elektrycznej
 4. Dochód uzyskany z działalności odpłatnej zostanie przeznaczony na nieodpłatna działalność statutową Fundacji.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. Przedmiotowe współdziałanie i wspieranie może mieć w szczególności charakter organizacyjny, finansujący (częściowo lub całkowicie) albo wspierający w uzyskiwaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w wysokości 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) wniesiony przez Fundatora tworzący Fundusz Założycielski Fundacji oraz mienie, w tym środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 11

 1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest ze środków zgromadzonych w funduszu założycielskim oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora;
  2. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
  3. dotacji i subwencji oraz grantów, dodatków;
  4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, akcji promocyjnych;
  5. dochodów z majątku Fundacji, w tym zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, dochodów z aktywów, ruchomości, nieruchomości i praw majątkowych, dywidendy i zysków z akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, operacji finansowych, innych wpływów oraz dochodów;
  6. dochodów z tytułu przeprowadzenia aukcji;
  7. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
  8. nawiązek sądowych;
  9. 1% podatku od osób fizycznych;
  10. wsparcia finansowego na portalach społecznościowych;
  11. działalności gospodarczej.
 2. Dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych, pokrycie kosztów działalności i administrowanie Fundacją.
 3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym.

§ 12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. w takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. W innym przypadku Zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

§ 13

 1. Fundacja może korzystać z kredytów bankowych, a także zaciągnąć pożyczki.
 2. Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy także w walutach obcych w bankach na zasadach obowiązujących osoby prawne.

§ 14

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) na rzecz ogółu społeczności.
 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obie formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągnięty przez Fundację dochód będzie w całości przeznaczany na realizację jej statutowej działalności.
 4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja może rozpocząć wykonywanie w kraju i za granicą działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie w drodze zmiany niniejszego statutu w sposób w nim przewidziany poprzez wprowadzenie zapisów umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej.
 5. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 6. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 7. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 8. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Organy Fundacji.

§ 15

Organami Fundacji są:
 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 2. Rada Fundacji.

§ 16

 1. Zarząd składa się z nie mniej niż trzech osób.
 2. Kandecja Zarządu trwa pięć lat. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa z końcem roku, w którym upływa okres kadencji. Mandaty członków powołanych przed upływem danej kadencji wygasają równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Pierwszy Zarząd oraz pierwszego Prezesa Zarządu powołuje fundator w drodze uchwały.
 5. Zarząd Fundacji ze swego grona powołuje Prezesa Zarządu.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka Zarządu,
  4. upływu kadencji,
  5. jednomyślnej uchwały pozostałych członków Zarządu,
  6. jednomyślnej uchwały Rady Fundacji,
  7. odwołania przez Fundatora,
  8. likwidacji Fundacji.

§ 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności Pełnomocnik Zarządu.
 3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i podejmowanie decyzji we wszystkich jej sprawach,
  2. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  3. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
  4. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,
  5. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dodatków oraz subwencji,
  6. realizacja celów statutowych,
  7. sporządzanie planów działania i budżetu,
  8. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  9. odwoływanie członków Zarządu,
  10. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  11. uchwalanie regulaminów,
  12. powoływanie pełnomocników,
  13. współdziałanie z innymi organami Fundacji w przypadku ich powołania oraz przedkładania tym organom do opiniowania dokumentów określonych w niniejszym statucie (m.in. programów działania, regulaminu pracy Zarządu, zmian w treści statutu, rocznego sprawozdania z działalności Zarządu). Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 18

Fundator może zostać członkiem Zarządu

§ 19

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na rok.
 2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 10 dni przed planowanym spotkaniem.
 4. Posiedzenie może zwołać również 3/4 członków Zarządu z zachowaniem terminu określonego w punkcie 4.
 5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 6. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków. w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 7. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji, ministrowi ds. kultury.
 8. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
 9. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Uchwały Zarządu mogą być także podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta pisemnie lub przy wykorzystaniu powyższych środków jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 20

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani.

§ 21

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż 3 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.
 3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
 6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 7. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 22

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Zwołuje je przewodniczący z inicjatywy własnej, na wniosek Fundatora lub 1/3 członków Rady Fundacji.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
 4. W sprawach majątkowych Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 23

Do zadań Rady należy w szczególności:
 1. nadzór nad działalnością Fundacji,
 2. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 3. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
 4. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
 5. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu,
 6. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

Reprezentacja Fundacji.

§ 24

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.

Połączenie z inną fundacją.

§ 25

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 26

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora w drodze uchwały, a po śmierci Fundatora osobę ustanowioną w trybie § 27.

Postanowienia końcowe.

§ 27

W przypadku śmierci Fundatora, wszelkie prawa przysługujące Fundatorowi na podstawie niniejszego statutu, przysługują spadkobiercom Fundatora. Spadkobiercy Fundatora powinni wskazać spośród siebie jedną osobę, która wykonywać będzie prawa przysługujące Fundatorowi.

§ 28

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. Uchwała o likwidacji dla swej skuteczności musi zostać zatwierdzona przez Fundatora w drodze uchwały, a po śmierci Fundatora osobę ustanowioną w trybie § 27.
 3. W razie likwidacji Fundacji, majątek Fundacji zostanie przekazany na realizację celów, dla których Fundacja została ustanowiona, bądź celów zbliżonych, instytucjom wskazanym przez Zarząd Fundacji. Likwidację prowadzi likwidator powołany przez Zarząd Fundacji.

§ 29

 1. Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji (i) z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji, (ii) na wniosek Zarządu lub (iii) na wniosek Fundatora lub osoby ustanowionej w trybie § 27.
 2. Rada Fundacji dokonuje zmian statutu uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady Fundacji.
 3. Zmian w przedmiocie celu Fundacji dokonuje Rada Fundacji (i) z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji, (ii) na wniosek Zarządu lub (iii) na wniosek Fundatora lub osoby ustanowionej w trybie § 27.
 4. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
 5. Decyzję o zmianie statutu i/lub zmianie celu Fundacji zatwierdza Fundator w drodze uchwały, a po śmierci Fundatora osoba ustanowiona w trybie § 27 w terminie 30 dni od doręczenia uchwały Rady Fundacji o zmianie statutu.
 6. Niepodjęcie uchwały o zmianie statutu i/lub zmianie celu lub odrzuceniu zmiany statutu i/lub zmiany celu w terminie z § 29 ust. 5 jest równoważne z przyjęciem uchwały o zmianie statutu i/lub zmianie celu przez Fundatora lub osobę ustanowioną w trybie § 27.

§ 30

 1. Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego o zarejestrowaniu Fundacji lub jego zmiany.
 2. Wykładnię postanowień statutu ustala na posiedzeniu Zarząd Fundacji. w sprawach nieunormowanych niniejszym statutem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy o fundacjach.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 14.02.2018r.